Banc de Terres del Baix Camp: ocupar-se al sector agrari

Banc de Terres del Baix Camp: ocupar-se al sector agrari

by -
0 3056
 

El Banc de Terres del Baix Camp és una actuació prevista al Pla Estratègic de Desenvolupament Socioeconómic Rural 2014-2020, arrel de l’observació d’un sever problema de falta de relleu agrari, envelliment, despoblament i mobilitat laboral obligada als pobles d’interior i de muntanya. Per tal d’ajudar a revertir aquest procés es posa en funcionament aquesta eina per a mobilitzar terres en desús i crear llocs de treball locals. D’aquesta manera es vol impulsar la fixació de joves i famílies als pobles, el manteniment del paissatge agrari, la producció de productes de qualitat i la sostenibilitat del model socioeconómic rural del cooperativisme agrari.

Presentación de PowerPoint

1. Objecte:

  • Promoure l’aprofitament primari i la gestió sostenible i sostinguda en el temps del territori del Baix Camp.
  • Dotar d’un servei d’intermediació públic i gratuit entre propietaris rurals i demandants de terra.
  • Aquest servei no és excloent d’altres posibles fórmules d’intermediació, sinó complementària.
  • La responsabilitat sobre el que es signa en els acords recau en els seus signants, quedant eximit de responsabilitat el Consell Comarcal que actuarà com a mediador quan sigui convenient, però mai com a part.
  • Acompanyar els processos de consolidació de noves empreses i formació de nous professionals al medi rural.
  • Facilitar la circulació dels recursos agràris i (‘igualtat d’oportunitats en l’accés a aquests recursos.
  • Promoure la comercialització coordinada de productes locals i/o ecològics del Baix Camp.

Presentación de PowerPoint

2. Procediment d’intermediació:

El Consell comarcal crearà un registre, en el que s’inscriuran les ofertes i demandes de terres, elaborat a partir dels formularis complementats correctament, presentats al registre en paper i en suport virtual a la pàgina web.

b. En l’acte d’ingrés al registre els usuaris signaran el present plec legal on hi consten el reglament intern del banc de terres, els compromisos de l’usuari i els drets a gestionar les dades que faciliti i seran donats d’alta amb un usuari a la web.

 

El Consell comarcal disposarà de sengles formularis d’inscripció al Banc de Terres per a propietaris que vulguin llogar les seves terres, i per a persones que vulguin terres per a cultivar-les. En aquests formularis s’anotaran les dades de la persona que signa, així com les característiques de la finca, en el cas del propietari i l’experiència, formació i projecte del demandant de terres.

El Consell Comarcal del Baix Camp designa un AODL (Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local) com a responsable de l’aplicació del Banc de Terres i per tant de la intermediació, qui vetllarà per a que hi constin les dades imprescindibles per acceptar-les i validar la seva inscripció al registre.

Presentación de PowerPoint

L’administrador farà unes recomanacions de preus i/o contraprestacions basats en l’índex de preus percebuts agraris, les condicions concretes de la finca i els usos i costums locals. En cap cas la negociació estarà tancada, propietari i demandant podran concretar l’acord que ambdós creguin més convenient i serà responsabilitat d’ambdós.

En cas de que en un període de temps molt petit s’acumulin vàries demandes sobre una mateixa finca l’administrador donarà prioritat al que tri i el propietari, i en cas d’indiferència al primer que s’hi va interessar.

En cas de que propietari i demandant necessitin un temps per negociar, l’oferta es visualitzarà sense l’opció de marcar m’interessa fins que es retiri definitivament o es torni a habilitar la interactivitat si no arriben a un acord. Transcorregut un mes l’administrador es posarà en contacte amb ambdós per tal de conèixer la decisió que han pres.

Presentación de PowerPoint

3. Difusió de les ofertes i demandes

a. La difusió de les ofertes i demandes del banc de terres es farà mitjançant promoció interna, per a poder demanar una cita caldrà prèviament haver-se registrat com a usuari de la web i penjar una oferta o una demanda de terres.

b. No es difondran el nom complert ni el telèfon de contacte dels usuaris del banc de terres, tan sols podran veure el nom d’usuari.

c. Si els usuaris es posen en contacte i formalitzen un contracte sense intermediació del Banc de Terres, no estarà subjecte als serveis de seguiment i mediació en cas de conflicte que ofereix el Consell Comarcal.

d. Transcorregut un any des de la publicació de l’oferta l’administrador es posarà en contacte amb el propietari per saber si manté la seva oferta o la vol modificar.

Presentación de PowerPoint

4. Formalització de l’acord

a. El responsable del Banc de Terres donarà assessorament a ambdues parts per tal de trobar el tipus de contracte més adequat als seus interessos.

b. Quan propietari i demandant es posin d’acord el Banc de Terres els derivarà cap a l’oficina de liquidació on paguen l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (cal entregar còpia del contracte).

c. El Banc de Terres recollirà una còpia del contracte i la desarà al Registre del Banc de Terres. Aquesta còpia serà la referència per a l’actuació de mediació i arbitratge si fos necessari. Per això tots els contractes comptaran amb una clàusula de sotmetiment voluntari a la Junta d’Arbitratge i Mediació.

d. El Banc de Terres actuarà com a mediador o àrbitre quan sigui necessari i es recolzarà en el servei de la Junta d’Arbitratge i Mediació de contractes agraris i d’integració.

La web www.campviu.cat és l’eina que visibilitza ofertes i demandes de terres i permet interactuar als seus usuaris per a traspassar informació, recursos, organitzar-se o vendre els seus productes.

Banc de Terres del Baix Camp

 

 

NO COMMENTS

Leave a Reply