Diumenge, novembre 27, 2022
spot_img
HomePatrimoniAprovació de la declaració de la nevera i el Mas de la...

Aprovació de la declaració de la nevera i el Mas de la Ginoteta com a bé cultural d’interès local (BCIL)

spot_img
- Advertisement -

El Consell Comarcal del Baix Camp ha aprovat per unanimitat de vots una proposta amb aquest fi promoguda per la propietat: Sra. Maria Masip Obre aportant-se una memòria justificativa redactada per l’Arquitecte: Josep Anglès Pascual. L’Ajuntament d’Alforja ja havia instat anteriorment aquesta declaració, però no s’havia assolit.

Fets

 1. El 25 de maig de 2022 el Ple de l’Ajuntament d’Alforja va aprovar donar la seva conformitat a la petició de la propietat de declarar com a bé cultural d’Interès local (BCIL) el conjunt de “La Nevera i el Mas del Ginoteta” d’aquest municipi.

L’acord de Ple de l’Ajuntament d’Alforja recull els següents antecedents i fonaments:

“L’edifici del mas del Ginoteta s’ha anat deteriorant amb el pas del temps i ha col·lapsat part del forjat entremig i també part de l’estructura de la coberta, per això la propietat ha volgut promoure la catalogació com a BCIL del conjunt edificat perquè no s’acabi de perdreLa Nevera del Ginoteta és un pou de glaç d’Alforja (Baix Camp) inclòs a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

El Pla d’ordenació Urbanística Municipal d’Alforja inclou la Nevera del Ginoteta al Catàleg de patrimoni d’elements a protegir amb el codi E-34. Es tracta d’una construcció única per les seves dimensions i pel seu estat de conservació que val la pena preservar i catalogar com a com a Bé Cultural d’Interès Local.

La Nevera del Ginoteta és el pou de gel de més capacitat del Camp de Tarragona, que encara conserva la cúpula, una construcció de gran importància i amb valors patrimonials que cal preservar.

L’edifici del mas del Ginoteta s’ha anat deteriorant amb el pas del temps i ha col·lapsat part del forjat entremig i també part de l’estructura de la coberta, per això la propietat ha volgut promoure la catalogació com a BCIL del conjunt edificat perquè no s’acabi de perdre.

L’Ajuntament ja havia instat anteriorment aquesta declaració però no s’havia assolit i ara la promou la propietat, aportant-se una memòria justificativa redactada per l’Arquitecte: Josep Anglès Pascual Nº col·legiat: 49122-5.

La figura del BCIL permet als ajuntaments catalogar béns immobles de rellevància local mitjançant un procediment de declaració singular. El procediment està regulat per l’ article 17 de la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català. La competència de declarar BCIL recau en els ajuntaments (de municipis de més de 5.000 habitants) o en els consells comarcals (quan es tracti de municipis de menys de 5.000 habitants).

El procediment consisteix en un expedient administratiu, acompanyat de l’ informe favorable d’un tècnic en patrimoni cultural. L’acord l’ha d’aprovar el plenari de la corporació, i aquesta ho ha de comunicar al Departament de Cultura perquè s’inscrigui el bé en el Catàleg.”

 1. La descripció d’aquest conjunt que recull la Memòria elaborada per l’arquitecte Sr. Josep Anglès Pascual, col·legiat 49122-5, Carrer Major, 15 L’Aleixar 43381(Baix Camp) que s’adjunta a l’expedient electrònic, és la següent:

“La Nevera del Ginoteta (la navéra dal djinutèta) és un pou de neu, ubicat a la partida de les Obagues (Aubagues) del municipi d’Alforja. Està situada a una altitud de 395m, a l’oest de la vila, uns 400 metres l’ONO de l’ermita de Sant Antoni, i a un centenar de metres de la vora dreta de la riera d’Alforja, a un nivell una mica superior, per davant del Còdol, entremig del que havien estat conreus d’avellaners, en un vessant amargenat.

El pou de gel és una estructura cilíndrica amb una cúpula semiesfèrica que culmina amb un òcul central. Tota la Nevera queda per sota de la cota del terreny, entre dues parades de terra.

 

Amb un diàmetre de 8,70m, i una profunditat mesurada de 10m és el pou de gel de major capacitat que és conserva al Camp de Tarragona. Si més no, l’altura deu ser major ja que hi ha sediments acumulats a la base del pou.

Els murs son de maçoneria, amb pedra i argamassa de morter de calç. La volta semiesfèrica és de totxo ceràmic manual disposat de pla en anells concèntrics, i queda recoberta de terra per fora.

L’òcul superior és un forat de càrrega circular, de 156 cm de diàmetre. Una heura l’aprofita per entrar al pou i quedar-s’hi penjada. Adossat al cantó sud-est del pou, hi ha el mas del Ginoteta. L’estrada principal al pou es fa des del tester de l’edifici, per una obertura, de 90 cm d’altura i 60 d’amplada, que queda a nivell de la planta baixa del mas. El gruix de paret és de 160 cm.

L’òcul superior és un forat de càrrega circular, de 156 cm de diàmetre. Una heura l’aprofita per entrar al pou i quedar-s’hi penjada.

Al cantó de ponent del pou, a un nivell superior al de l’entrada i uns tres metres per sota del punt més alt de la volta, hi ha una obertura cegada amb la terra acumulada a l’exterior del pou.

A l’extrem diametralment oposat, hi ha una altra obertura, que dóna a l’exterior, amb aspecte de tremuja de càrrega.

El Mas del Ginoteta és un edifici de planta baixa i un pis que devia servir d ‘allotjament del nevater i de les brigades d’homes que s’havien de menester quan nevava o quan s’havia format prou gel a les basses contigües.

És de planta rectangular, d’uns 11 metres de llargada per 4,90m d’amplada, i queda longitudinalment adossat a un marge de pedra seca entre dos bancals. Un mur baix prolonga la façana nord i, amb el marge, genera un espai a l’entrada del mas que devia servir com a tancat pels animals.

 

La façana principal està al tester oposat d’on hi ha la nevera. Te una portalada amb un arc rebaixat que dona accés a la planta baixa, i just a sobre, al primer pis, una finestra rectangular.

L’accés al primer pis es fa des de la parada de dalt, a nivell, mitjançant una porta rectangular que hi ha a la façana nord, on també hi ha altres finestres de petites dimensions. A la façana nord tant sols hi ha una finestra al primer pis.

Els murs del mas son de maçoneria de pedra i morter de calç, de 55 cm de gruix.

El forjat intermig és de cairats de fusta, revoltó de guix, i paviment de rajola ceràmica manual. La coberta és inclinada a una aigua, amb estructura de cabirons, encanyissat, i teulada de teula àrab ceràmica.

 L’estat de conservació del mas és dolent. Els murs perimetrals és conserven en prou bon estat però part de la coberta i del forjat han col·lapsat.

 Molt a prop, cap en amunt, hi ha la Bassa de la Concepció, que ja fa anys que és buida i seca, però que devia haver estat la proveïdora de l’aigua necessària per a omplir les basses geladores. De les bases geladores no se’n coneix la ubicació. S’ha localitzat una bassa que deu ser de l’època de la construcció del pou a la mateixa parada on hi ha la Nevera, a uns 70 metres a l’ONO. És de construcció de murs de pedra amb morter de calç, i ha quedat soterrada.”

 1. El responsable i Coordinador de l’àrea dels Serveis Tècnics Comarcal ha emès un informe amb data 7 de setembre de 2022 que presenta el següent contingut i proposta:
 • L’Ajuntament d’Alforja ha sol·licitat al Ple del Consell Comarcal del Baix Camp l’ aprovació com a Bé Cultural d’Interès Local de la Nevera i el Mas del Ginoteta, situats al polígon 12, parcel·la 594 d’Alforja.
 • L’Ajuntament d’Alforja ha realitzat de manera prèvia l’aprovació per Ple de dita sol·licitud (acord en sessió plenària extraordinària de data 25 de maig de 2022), a partir de l’informe tècnic favorable emès pels seus respectius serveis tècnics en base a la documentació tècnica justificativa de la declaració presentada a tals efectes i signada per l’arquitecte Josep Anglès Pascual. Aquesta documentació detalla i justifica la importància que té patrimonialment i des del punt de vista etnològic la Nevera i el Mas del Ginoteta.
 • La llei 9/1993 de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (publicada al DOGC núm. 1807, d’11 d’octubre de 1993) estableix que és competència del Ple del Consell Comarcal que correspongui la declaració de Bé Cultural d’Interès Local d’aquells béns que es trobin en termes municipals amb menys de 5.000 habitants. Alforja es troba en aquest cas.
 • Un cop analitzat el document tècnic justificatiu de la intenció de declaració com a BCIL de la Nevera i el Mas de la Ginoteta situat al polígon 12, parcel·la 594 d’Alforja, es conclou que no existeix cap impediment tècnic ni urbanístic per a l’esmentada declaració. Es considera adequada la proposta de protecció del bé a fi de preservar elements que es considera que van intervenir de manera cabdal en la història recent del municipi, amb especial incidència en la memòria etnològica del seus habitants.

Per tant, això és el que s’informa des del punt de vista tècnic per tal que sorgeixin els efectes oportuns davant de qui correspongui.”

 1. Per tot això es proposa a l’òrgan plenari que adopti l’acord relatiu a l’aprovació de la declaració d’aquest conjunt patrimonial com a BCIL, a instància de la propietat, amb el vistiplau de la corporació municipal i amb la incorporació a l’expedient de la documentació esmentada.

Fonaments de dret

 1. D’acord amb l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, la competència per a la declaració de béns culturals d’interès local correspon al Ple del Consell Comarcal en els municipis de fins a cinc mil habitants.

Efectes de la catalogació: La declaració d’un bé com a BCIL comporta l’aplicació immediata del règim de protecció que la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, estableix per als béns catalogats immobles, i que hauria d’estar complementat i detallat en l’expedient de declaració aprovat. En qualsevol cas, la llei prohibeix expressament la destrucció d’un BCIL (article 25.2). Qualsevol norma addicional de protecció d’aquests béns s’ha d’establir mitjançant els instruments determinats per la legislació urbanística (article 39). L’administració competent per a l’autorització d’obres en un BCIL – i per a la concessió de la llicència d’obres corresponent- és l’ajuntament.

 1. DL 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el TRLOCC
 2. ROC

En conseqüència, ES DICTAMINA:

 1. APROVAR la declaració del conjunt patrimonial de La nevera i el Mas de la Ginoteta del municipi d’Alforja com a bé cultural d’interès local (BCIL) per garantir la seva protecció, d’acord amb els valors apuntats a la memòria elaborada per l’arquitecte Sr. Josep Anglès Pascual i a l’informe dels Serveis Tècnics, a instància de la popietat i la part promotora i amb el vistiplau de la corporació municipal.
 2. COMUNICAR aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a la seva catalogació.
 3. COMUNICAR aquest acord a l’Ajuntament d’Alforja, a la propietat als efectes procedents (Sra. Maria Masip Obre) i a la promotora (Sra. Gemma Àvila Masip).
 4. PUBLICAR l’acord a l’e-Tauler de la seu electrònica
- Advertisement -
alforjastark
Alforja Stark és una plataforma digital col·laborativa per a la difusió d’informació relacionada amb el municipi d’Alforja, el seu entorn i els seus habitants, que manté un especial interès en promoure l’art, la cultura, el turisme, el desenvolupament econòmic sostenible i el respecte a la natura en aquesta zona.
spot_img
RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_img

ÚLTIMES NOTÍCIES

RUTES A PEU PER ALFORJA

DESTACADES

Uso de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de nostra política de cookies, Fes clic a l'enllaç per a major informació.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies