Al·legacions contra el permís d’ampliació de la pedrera de “Los Crosos”

Al·legacions contra el permís d’ampliació de la pedrera de “Los Crosos”

by -
0 754
sorigue-cumesa
 

Alertats pel GEPEC van conèixer que l’empresa CUMESA del grup SORIGUÉ va sol·licitar un permís de recerca que li permet quadruplicar l’àrea d’explotació de la pedrera d’Alforja denominada “Los Crosos”. En preguntar a l’ajuntament admeten per descomptat estar al corrent del tema i ens assegura perquè així li ho han comunicat els de SORIGUÉ que es tracta únicament d’un procediment per a impedir que empreses de la competència puguin explotar zones limítrofes a les ja concedides. El que desitgi conformar-se amb aquest argument està en el seu dret però després d’un permís de recerca concedit, (i sembla obvi), hi ha tard o d’hora una autorització per a engrandir aquest forat que danya des de fa anys el nostre terme.

Assabentats els del grup d’Esquerra municipal són ells els que han interactuat amb l’alcalde i amb representants de l’empresa, manifestant-los que la llicència d’obres s’ha tramitat “de manera irregular, contrària a dret, i perjudicial pels nostres interessos”. Són també ells conjuntament amb l’Ateneu Cultural Josep Taverna  els qui han investigat a fons l’assumpte i els qui han elaborat les al·legacions per a presentar-les com a part interessada en l’expedient de sol·licitud de permís d’investigació minera no. 10.346 “Los Crosos 3”

El document serà presentat públicament aquest divendres 13 a les 20 h a l’Ateneu d’Alforja

El document serà presentat públicament aquest divendres 13 a les 20 h a l’Ateneu Cultural Josep Taverna. Estan convocats a aquesta reunió totes les entitats d’Alforja i d’Arbolí i tot aquell que desitgi sumar-se a títol individual. També es demanarà adhesió a l’Ajuntament d’Alforja. El document final basa el seu al·legat en 5 aspectes que de manera resumida relacionem a continuació:

1 – Catàleg de béns arqueològics protegits:

Per aconseguir l’efectivitat de les mesures urbanístiques de protecció de monuments, edificis, jardins, paisatge o béns culturals, les administracions corresponents han d’incloure en un catàleg els béns que calgui protegir.” Podem concloure que quan el patrimoni arqueològic està contemplat i recollit en el catàleg municipal, aquests gaudeixen de les garanties de conservació i protecció, ja que és el planejament el que decideix el que es pot i no es pot fer en el sòl d’un municipi. En la zona afectada en el permís d’Alforja i Arbolí consten un total de 14 jaciments arqueològics inventariats en el Patrimoni arqueològic de Catalunya. Entre els quals els més importants són les Coves del Rufino també conegudes com Coves del Cingle Blanc d’Arbolí

En la zona compresa dins l'àmbit del permís d'investigació representada por 7 nuevas cuadriculas consten un total de 14 jaciments arqueològics inventariats en el Patrimoni arqueològic de Catalunya.
En la zona compresa dins l’àmbit del permís d’investigació representada per 7 noves quadrícules consten un total de 14 jaciments arqueològics inventariats en el Patrimoni arqueològic de Catalunya.

2- Barrancs i masses d’aigua subterrànies protegides

En la zona compresa dins l’àmbit del permís d’investigació, transcorren els barrancs del Rave, barranc de l’Esquelet, el barranc del Xoles i el barranc dels crosos. Aquests barrancs formen part del curs fluvial de la conca meridional.  El Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, concreta que constitueixen de domini públic, les Ileres de corrent naturals contínues o discontinues. En el seu article 6, estipula una franja lateral de 5 metres d’ample a cada costat de la Ilera destinada a protecció de l’ecosistema fluvial i pas públic de vianants, excepte. En l’àrea en qüestió també consten almenys tres masses d’aigua subterrànies protegides  així com els seus ecosistemes independents. L’organisme responsable d’aquestes competències  i per tant el que autoritza qualsevol permís és l’Agència Catalana de l’aigua del Departament de Territori i Sostenibilitat.

3 – Espais d’Interès Geològic

La superfície inclosa en la sol·licitud, forma part de l’inventari d’Espais d’Interès Geològic a Catalunya amb el codi GZ307-Coll d’Alforja / Serra de la Mussara i considerat d’interès i amb valor patrimonial per la Direcció General del Medi Natural. Aquesta zona és considerada de notable valor científic i didàctic universitari.  En la fitxa de diagnosi d’impacte i amenaces d’origen antròpic, contempla les extraccions mineres 90/1544 d’Arbolí i 84/0548-02 AMP La Ponderosa II d’Alforja, com a amenaces. Un dels objectius de l’inventari, és la protecció d’un indret en el marc d’una acció determinada. D’aquesta manera es podrà planificar qualsevol intervenció sobre el medi físic, atenint-nos a que dites intervencions siguin respectuoses amb el Patrimoni Geològic i no l’afectin negativament.

4 – Afectació del recursos turístics del municipi

 

L’Ajuntament d’Alforja i diferents entitats del municipi, porten a terme diferents iniciatives relacionades amb el turisme rural, el patrimoni natural i cultura. Una d’aquestes iniciatives és “Rutes i camins d’Alforja, a peu per la natura i la història del nostre terme” promoguda mitjançant una APP de wikiloc amb la finalitat de promoció turística dels jaciments arqueològics i els antics camins de la zona. L’àrea del permís afecta diferents rutes, en especial la ruta 10:  Els camins de la prehistòria afectant directament: La Cova de l’Aleu amb les seves pintures rupestresEl santuari dels sacrificis, El Poblat prehistòric d’entre cingles, Les Coves del Rufino etc. Entre els camins afectats destaca sobre tot l’antic camí d’Arbolí. La Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya declara com a recursos turístics tots els béns materials immaterials i totes les manifestacions de la realitat física, social, històrica i cultural que puguin generar o incrementar turisme i insta les administracions a protegir i preservar, d’acord amb el principi de sostenibilitat.

pintura-rupestre-cueva-del-aleu
L’àrea del permís afecta La Cova de l’Aleu amb les seves pintures rupestres.

5 – Part de l’Espai Natural Protegit de les Muntanyes de Prades

El Consell de les Comunitats Europees va aprovar l’any 1992 la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres, coneguda també com a Directiva d’hàbitats. Aquesta Llei ordena el desenvolupament del Pla d’espais d’interès natural de Catalunya (PEIN). En la zona proposada en el permís d’investigació, 6 de les quadrícules mineres estan dins l’àmbit de la Xarxa Natura 2000 i PEIM Muntanyes de Prades.

6 – Espai d’hàbitat de l’Àguila cuabarrada

La Llei 42/2007 del patrimoni natural i de la biodiversitat, estableix el règim jurídic bàsic de la conservació, l’ús sostenible, la millora i la restauració del patrimoni natural i de la biodiversitat. En un dels seus annexos especifica les espècies que han de ser objecte de mesures de conservació especials pel que fa al seu hàbitat, amb la finalitat d’assegurar-ne la supervivència i reproducció en la seva àrea de distribució. La més important en el nostre cas (encara que no l’única) és la Hieraaetus fasciatus o Àguila cuabarrada inclosa també en la Directiva 79/409/CEE Annex  com espècie protegida.

El document d’al·legacions finalitza amb les següents recomanacions:

Cal que la Direcció General del Patrimoni Cultural realitzi informe previ a la tramitació del permís. Cal que el promotor del projecte, tramiti permís a la Direcció General del Patrimoni Cultural. Cal que el promotor del permís modifiqui l’informe d’impacte ambiental presentat per tal d’incloure les possibles modificacions o limitacions establertes en l’informe de la Direcció General del Patrimoni Cultural. Considerem que l’informe d’impacte ambiental, és erroni al no contemplar cap dels quatre barrancs dins les quadrícules del permís amb lo qual s’ha de sol·licitar informe previ a l’Agència Catalana de l’Aigua. Cal que per part del promotor del permís, realitzi un estudi de l’impacte sobre el recurs turístic essencial afectat. Cal que la Direcció General de Medi Natural com a responsable de l’inventari d’Espais d’Interès Geològic a Catalunya, realitzi un informe de les possibles amenaces que poden afectar una possible explotació minera en la zona.

Ja pots descarregar-te una còpia del document d’al·legacions en el següent enllaç i emprar-lo emplenant amb les teves dades per a formular les teves pròpies al·legacions abans del dia 19 de març.

AL.LEGACIONS LOS CROSOS 3

 
alforjastark
Alforja Stark és una plataforma digital col·laborativa per a la difusió d’informació relacionada amb el municipi d’Alforja, el seu entorn i els seus habitants, que manté un especial interès en promoure l’art, la cultura, el turisme, el desenvolupament econòmic sostenible i el respecte a la natura en aquesta zona.